Språkbolagets integritetspolicy

Denna dag, 2018-05-08, har följande policy upprättats för Språkbolaget AB, org.nr 556624-9925.

Om Språkbolaget, vår webbplats och denna integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Språkbolaget AB, org.nr 556624-9925.
 Språkbolaget AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Copyright och varumärken

Det material som publiceras via Språkbolagets webbsida är Språkbolagets egendom, alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Språkbolaget samarbetar, och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidans nyttjande. Du har inte rätt att kopiera material utan Språkbolagets skriftliga medgivande.

Behandling av personuppgifter

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
 Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av laglig grund i form av avtal eller intresseavvägning, vilket innebär:- för att fullfölja våra förpliktelser mot dig när vi lämnar offert eller genomför ett uppdrag eller ingår annan typ av samarbete.- vi samlar också in personuppgifter för att marknadsföra Språkbolaget i syfte att upprätta en affärsrelation med dig. Här stödjer vi oss på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och marknadsföra våra tjänster.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
 Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund i form av avtal eller intresseavvägning. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kön
 • Titel
 • Fotografier
 • Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger
 • Fritext, exempelvis information vi får genom uppföljning via telefon och mejl.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register, nätverk och sociala medier
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen samt behöriga leverantörer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
 Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
 Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Cookies

Se vår separata cookiepolicy.

Ansvar

Språkbolaget AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Gallringsrutiner

Språkbolaget kommer inte att behandla dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. Personuppgifter som blivit inaktuella raderas utan onödigt dröjsmål så snart vi fått kännedom om dem. Uppgifterna kommer också att raderas utan onödigt dröjsmål på din uttryckliga begäran. Vi har också inrättat gallringsrutiner för att kunna radera kontaktuppgifter som inte längre fyller sitt syfte.

Uppdatering av denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Aktuell policy kommer alltid att ligga på vår webbplats: sprakbolaget.se.

Kontakt

Om du har frågor kring denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på följande e-postadress:
info@sprakbolaget.se eller på nedanstående adress eller telefon.

Språkbolaget AB
Kämpegatan 6
411 04 Göteborg
Tel 031-60 40 90