Almänna villkor

Feedback

Vi tar gärna emot feedback på vår översättning. Det är inte ovanligt att man vill ändra några fackord eller uttryck och vi uppdaterar gärna texten. Fördelen med detta är också att översättaren får tillgång till er feedback och kan uppdatera sina ordlistor för framtida uppdrag. Detta ingår i det ursprungliga priset. Ändringar som tillkommer till manus i efterhand debiteras däremot med normal timtaxa.

Ansvar

Språkbolaget AB kan inte hållas ansvarig för i källtexten, översänd för översättning, förekommande fel och kan inte åläggas ett större ekonomiskt ansvar för eventuella klagomål än det för uppdraget offererade beloppet.

Priset

Priset och övriga leveransvillkor gäller under förutsättning att arbetsgången inte störs av ändrade leverans-tider, tillägg, ändringar i manus och andra dylika händelser. Bud och kurir ingår ej i priset.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor: 30 dagar netto i normalfallet. För nya kunder tillämpar vi allt från förskottsbetalning till 20 dagars betalningsvillkor beroende på vad kreditupplysningen tillåter. Stora volymer delfaktureras enligt överenskommelse.

Reklamation

Ni skall skriftligen till Språkbolaget AB reklamera eventuella fel på arbetet utan oskäligt uppehåll efter att Ni har upptäckt felet och i inget fall senare än två veckor efter leverans av arbetet. Reklamerar Ni inte skriftligen felet inom angivna frister förlorar Ni rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

Avbokning av översättning

För avbeställningar gjorda efter att uppdraget inlämnats, men innan arbetet påbörjats, kan Beställaren debiteras för administrativa kostnader. Om avbeställning inkommer efter att arbetet påbörjats debiteras Beställaren för hela beloppet eller del av det belopp som angetts i Språkbolagets offert, motsvarande vad som Språkbolaget efter eget gottfinnande anser motsvara det utförda arbetet. Där så är möjligt ska Språkbolaget överlämna den del av uppdraget som slutförts vid avbeställningstidpunkten.

Dröjsmålsränta

Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta motsvarande 24 procentenheter på det förfallna beloppet till dess betalning sker.

Betalningspåmminelse

Beställaren är skyldig att utge ersättning till Språkbolaget AB för skriftliga betalningspåminnelser rörande skulden med det högsta belopp som är fastställt i förordningen för inkassokostnader.

Korrektur och språkgranskning

När Språkbolaget levererar korrekturlästa filer i Word eller som notislappar i PDF ansvarar Språkbolaget enbart för de korrigeringar som levereras. Språkbolaget ansvarar inte för att korrigeringar blir korrekt införda av kunden. Vid omfattande ändringar i material rekommenderar vi att man skickar ett andra korrektur till Språkbolaget.

Offertens giltighet

Offerten är giltig 10 dagar från dagens datum.

Integritetspolicy

Du hittar vår integritetspolicy här.