Medicinska översättningar hos Språkbolaget

Medicinska texter är särskilt känsliga eftersom de påverkar så många aspekter av människors hälsa. Antingen det handlar om läkemedelsinformation, manualer till medicinsk utrustning, kliniska studier, rapporter, patientutbildningar eller journaler, är det viktigt att texten är skriven på patientens eller vårdpersonalens modersmål och att all information är korrekt.

När det gäller information till patienter är det egentligen ganska självklart att märkning och information ska finnas på det egna språket för att undvika olyckor som beror på felaktig användning av produkterna. Men även texter som vänder sig till läkare och annan vårdpersonal kan behöva översättas. Många gånger förlitar man sig på att personalen förstår engelska till exempel, men tyvärr är inte människor alltid så flytande på sitt andra- eller tredjespråk som de tror. Även om man har goda kunskaper i ett främmande språk kan man lätt missförstå viktiga aspekter av texten.

Vad gör en medicinsk översättare?

En fråga vi ofta får är om vi eller våra översättare är certifierade inom medicin. Svaret är att det inte finns någon officiell certifiering för medicinsk översättning i Sverige. Kammarkollegiets auktorisation täcker inte heller det medicinska området.

En medicinsk översättare är en översättare med särskild erfarenhet av att översätta medicinska texter. Det innebär kunskap om terminologi och stilnivå inom området. Ofta har översättaren specialiserat sig på en eller ett par typer av medicin eller text. Detta eftersom det medicinska området är så omfattande och har så många språkliga nivåer. Översättarens uppgift är att skapa en fungerande text på målspråket, sitt modersmål. Man ser då till att det blir rätt ton och uttrycksform för den tänkta målgruppen.

Däremot är översättaren sällan läkare eller forskare själv, även om många har någon form av utbildning i ämnet. När det gäller känslig information eller text som innehåller mycket speciell terminologi är det därför viktigt att den även blir granskad av en sakkunnig med rätt språkkunskaper. Vi kontrollerar inte heller att texten följer lagar och direktiv för den tänkta marknaden.

Vad får du hos Språkbolaget?

På Språkbolaget får du alltid samma kontaktperson som lär sig just era förutsättningar och er stilnivå. Genom att använda samma översättare för varje projekt säkerställer vi att översättaren lär sig just ert ämne, tar till sig feedback och upprättar ordlistor. Det är viktigt med en nära dialog mellan översättare, projektledare och kunden för att reda ut oklarheter i texten och undvika misstag.

Tänk på att erfarna medicinska översättare snabbt blir uppbokade, så kontakta oss tidigt i processen. Våra projektledare hjälper dig med att planera in tid för översättning, faktagranskning av sakkunnig, korrvändor och feedback.

Läs mer om hur vi hjälpt våra kunder med medicinska översättningar: Karolinska, Sahlgrenska, Invinn